Valiuta:

Prekių katalogas

Privatumo politika

 •  

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. UAB "Senas Naujas" (toliau - Bendrovė) gerbia visų savo lankytojų (toliau - Klientai), užsiregistruojančių interneto svetainėje www.senasnaujas.lt (toliau - Svetainė), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Klientai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi ar apsipirkdami sutinka su Taisyklėmis. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
  1.4. Tvarkydama Klientų asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

  2. Naudojamos sąvokos
  2.1. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
  2.2. Duomenų subjektas - Bendrovės klientas, kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, keitimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, ištrynimas arba sunaikinimas).
  2.5. Duomenų valdytojas - UAB "Senas Naujas", kodas 302041582, registruota adresu Miško g. 1, Sakiškių k., Vilniaus r., Lietuvos Respublika.
  2.7. Slapukas (angl.cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Kliento kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes, teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  3. Kokius Kliento asmens duomenis renkame?
  3.1. Pirkimo duomenų tvarkymas. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas pats pateikia, registruodamasis ar užsakydamas prekes Svetainėje: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenis, susijusius su prekių užsakymu (prekių sąrašas, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės). Šie asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
  3.2. Pasiūlymų ir informacijos teikimas. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Kliento asmens duomenis, kuriuos Klientas pats pateikia, pageidaudamas gauti pasiūlymus ir naujienas: vardas, el. pašto adresas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškiai apie nuolaidas, akcijas, išpardavimus, naujas prekes ir kt.). Naujienlaiškiai siunčiami el. paštu. Klientas bet kada gali atsisakyti gauti naujienlaiškius. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  3.3. Klientų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimas. Kliento duomenys naudojami tik tam, kad būtų galima tinkamai išnagrinėti ir atsakyti į užklausą, klausimus, išspręsti skundą. Užklausa ir su ja susiję kliento duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol išnagrinėjama užklausa, pateikiami atsakymai ir įvykdomi priimti sprendimai. Jeigu dėl užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, kliento duomenys gali būti saugomi ilgiau, kol pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

  4. Iš kokių šaltinių renkame Kliento asmens duomenis?
  4.1. Anketiniai duomenys gaunami iš Kliento tiesiogiai, pateikiami pildant pirkimo anketas.
  4.2. Pirkimo duomenys (banko pavadinimas, kliento sąskaitos numeris, vardas, pavardė) gaunami iš pinigų surinkimo bendrovių.
  4.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų, kai pateikiama užklausa el. paštu, skype'u, socialiniuose tinkluose Facebook ar Instagram.
  4.4. Reikalui esant, užklausos duomenys gali būti susieti su turimais duomenimis (pirkimo duomenimis, paskyros informacija ir t.t.).

  5. Kokiais tikslais tvarkome Kliento asmens duomenis?
  5.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: užsakymui vykdyti, su užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Klientu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint klientų išankstinius sutikimus).

  6. Kaip tvarkome Kliento asmens duomenis?
  6.1. Bendrovė užtikrina, kad Klientų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Bendrovė užtikrina, kad Klientų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais.
  6.2. Bendrovė įdiegė atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotų informaciją, kurią renka. Atkreiptina, kad nors ir imamasi tinkamų veiksmų Kliento informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

  7. Kam teikiame Kliento asmens duomenis?
  Kliento duomenis Bendrovė galime perduoti tvarkyti tretiems asmenims, kurie padeda Bendrovei vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą:
  7.1. Siuntų gabenimo tarnyboms.
  7.2. Duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjams, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams.
  7.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
  7.4. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Bendrovės sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Klientų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Bendrove sudarytus rašytinius susitarimus.

  8. Kokias duomenų subjektų teises turi Klientas?
  Klientas turi šias duomenų subjektų teises:
  8.1. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
  8.2. Reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens neišsamius asmens duomenis.
  8.3. Reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis.
  8.4.Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Kliento duomenis Bendrovė tvarko Kliento sutikimo pagrindu, Klientas turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Kliento sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
  8.5. Turi teisę į duomenų perkėlimą. Teisė pateikti skundą. Jeigu Klientas mano, kad Kliento duomenis Bendrovė tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Klientas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
  8.6. Prašymų nagrinėjimo tvarka.
  8.6.1. Siekdama apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi Kliento prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Kliento teises, privalės nustatyti Kliento tapatybę.
  8.6.2. Klientas prašymą gali pateikti šiais būdais: el. paštu info@senasnaujas.lt arba atsiųsti registruotą laišką adresu UAB „Senas Naujas“, Miško g. 1, Sakiškių k., Vilniaus r. LT-15180.

  9. Kokiose teritorijose mes tvarkome Kliento asmens duomenis?
  Bendrovė Kliento asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

  10. Slapukai
  10.1 Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. Cookies). Slapukai - tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Kliento sutikimu, saugomi Kliento naršyklėje ar įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Klientą kaip ankstesnį lankytoją, išsaugoti jo lankymosi svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą. Slapukai suteikia galimybę atpažinti Klientą, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos. Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo Svetainėje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą.
  10.2. Svetainėje naudojamus slapukai:
  10.2.1. Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis. Be šių slapukų Svetainė negalėtų tinkamai funkcionuoti.
  10.2.2. Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informaciją apie svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje ir padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą.
  10.2.3. Funkciniai slapukai pagerina Kliento patirtį svetainėje (gali įsiminti vartotojo vardą), jie gali būti naudojami Kliento pageidautoms paslaugoms suteikti (norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, komentuoti, dalintis socialiniuose tinkluose).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.3. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
  10.3.1. Administruodama Svetainę bei diagnozuodama sutrikimus serveriuose, Bendrovė gali naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
  10.3.2. Bendrovė renka duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai nurodyti aukščiau.
  10.3.3. Gaudama užsakymus Svetainėje, Bendrovė renka duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui.
  10. 4. Slapukų valdymas
  Klientas gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Jei nepageidaujama, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, galima atsisakyti slapukų naudojimosi. Naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Klientui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Svetainės funkcijų. Norėdamas daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, Klientas gali apsilankyti adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  10.5. Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu
  10.5.1. Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, Bendrovės svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Kliento kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės (pvz. Paysera, Facebook).
  10.5.2. Bendrovės valdomoms Facebook, Instagram, Pinterest, Google+ paskyroms taikoma šių bendrovių slapukų ir privatumo politika.

  11. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?
  11.1. Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose).
  11.2. Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.
  11.3. Duomenų valdytojo Svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. 11.4. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Klientas yra atsakingas už susipažinimą su privatumo nuostatomis, taikomomis trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms.

  12. Politikos galiojimas ir pakeitimai.
  Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 22 d. Jeigu Bendrovė pakeis šią Politiką, ji bus paskelbta šiame puslapyje.